fbpx

Privacyverklaring

Privacyverklaring Mercademy trainingen en coaching

Vanzelfsprekend hecht Mercademy veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Het mag duidelijk zijn dat we er alles aan doen om je privacy te waarborgen en we gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

Indien je informatie of gegevens aan ons verstrekt, zijn wij verantwoordelijk als gegevensverwerker. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de informatie die je ons geeft.

We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in ieder geval het onderstaande in:

 • We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We vragen om je uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • We nemen passende technische en/of organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen (behalve als dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt).
 • We zijn op de hoogte van je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens, we wijzen je hierop en we respecteren deze.

Als je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wilt opnemen dan kan dit via onze onderstaande contactgegevens:

Mercademy
Hazelaarlaan 18
1214LM Hilversum
info@mercademy.nl

Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor deelname aan de door ons georganiseerde workshops, trainingen of coaching
 • Het uitvoeren van analyses om onze dienstverlening te kunnen verbeteren
 • Het versturen van onze nieuwsbrieven
 • Het verstrekken van toegang tot onze e-learnings
 • Het verstrekken van de door jou gevraagde inlichtingen
 • Je op de hoogte te houden van al onze diensten en producten
 • Indien dat met jou is overeengekomen, kan Mercademy informatie over je aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan jouw werkgever (presentie)
 • In sommige gevallen werkt Mercademy samen met externe dienstverleners, zoals docenten, andere training-organisaties en examenbureaus. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van jouw training/workshop. Zij mogen je niet voor andere doelen benaderen of jouw gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Indien van toepassing op de gekozen training worden je persoonsgegevens ook gebruikt voor het aanvragen van examens zoals bij PeopleCert (Griekenland), APMG (Engeland), Scrum.org (USA).

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Voor deze doelstellingen vragen we van jou de onderstaande persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Indien nodig voor facturatie:

 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats

En we houden bij:

 • Gewenste of gevolgde training(en) (Training titel en datum)
 • Jou feedback over de training/workshop en overige informatie die je geeft

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van Leiderschap, Facilitation, zelfontplooing, Purpose, onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Jou e-mailadres voegt Mercademy alleen toe aan de lijst met abonnees als je hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden en/of jouw voorkeuren kunt aanpassen.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Mercademy bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen. Zo hebben we de onderstaande maatregelen genomen:

 • Privacyverklaring volgens de nieuwe privacy wetgeving
 • Afspraken met onze leveranciers middels verwerkersovereenkomsten
 • Beveiligde internetverbinding

Website links

De Mercademy website kan koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacy-beleid van deze derden of hun websites hebben we vanzelfsprekend geen invloed.

Beheer van je gegevens en je rechten

Je kunt altijd aan ons vragen welke gegevens we over je verwerken. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar info@mercademy.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken inzage verstrekken in je gegevens. Indien je niet langer wilt dat je gegevens bij ons bekend zijn, zullen wij je gegevens verwijderen zolang dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht. We zullen je te allen tijde de keuze geven of je wel of geen informatie van ons wilt ontvangen. Wanneer je je wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief, kun je dit doen via de link onderaan de nieuwsbrief of kun je contact opnemen via info@mercademy.nl. Wij kunnen je eventueel vragen om je te legitimeren voordat we de gegevens ter inzage geven en/of de gegevens aanpassen.

Klachten

In het geval van een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen.

Wijzigingen

Mercademy kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 31-5-2018.

Pin It on Pinterest

Share This